Etikk og Moral Policy for Tapwell og dens datterselskap

Innledning

Hva er etikk? Og hva er moral?
I hverdagen flyter begrepene om hverandre. Moral betegnes ofte som de ubevisste
vurderinger som ligger til grunn for våre handlinger, mens etikk er en intellektuell overbevisning.
Etikk er altså den bevisstgjorte moral. Man kan også si at moral er noe alle har, mens etikk er noe en person eller organisasjon utvikler.

 

De som er stolte over sin organisasjon og det den utretter er nøye med å holde fast ved en god moral. Individer skal respekteres, alle skal behandles likt, vi bør gjøre hverandre godt, og vi plikter å ikke skade hverandre. Disse etiske prinsipper er allmenne og kan utgjøre en base for videre diskusjoner.

Å bygge opp tillit tar lang tid og er et resultat av mange timers slit av hengivne medarbeidere.
Men å rive det ned kan være gjort i en håndvending.

Som støtte i moralsk utfordrende situasjoner kan følgene spørsmål være til hjelp:

Disse spørsmålene kan hjelpe deg med en moralsk retning:

Er det korrekt?

Kommer mine handlinger til å bryte med foretakets regler, mot god forretningspraksis, eller mot foretakets policy eller lignende?

Er det rimelig?

Er det balanse og renhet mellom de involverte partene?

Kan det publiseres? 

Kan det undersøkes?

Hvordan vil jeg føle meg?

Kan jeg stå for dette i morgen og i fremtiden?

 

Å forvalte selskapets etikk er alles ansvar, uavhengig av deres rolle i selskapene.

 

Vår etikk kan tydeligst oppsummeres med begrepene:

 

Ærlighet

Det betyr at vi har klare regler og betingelser. Og det brukes i alle våre selskaper og i alle våre kontakter både internt og eksternt.

 

Respekt

Alle ansatte behandles likt og rettferdig, uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, seksuell legning, funksjonshemming, politisk oppfatning eller stilling i selskapet. Alle er like mye verdt. Alles synspunkter og meninger respekteres. Vi jobber for alles innflytelse og medvirkning. Vi jobber for likestilling, både når det gjelder kjønn og en bred aldersstruktur.

 

Profesjonalitet

Vi forutsetter at alle i bedriftene er gode på det de gjør. Med det utgangspunktet blir det naturlig å vise den samme respekten og gi hverandre den samme behandlingen som man selv forventer. Vi jobber i god demokratisk orden og jobber for å gjennomføre vedtak, selv om jeg personlig argumenterte for noe annet. Det beste bidraget vi kan gi bedriften og alle ansatte er en positiv utvikling og at vi styrer vår virksomhet profesjonelt og åpent.

 

 

Integritet

Vi er en demokratisk organisasjon med tydelige beslutningsstrukturer, hvor det er store muligheter til å påvirke. Etter en avgjørelse prøver vi å gjennomføre vedtaket så effektivt som mulig, selv om det ikke var det vi/jeg argumenterte for. Vi lar ikke handlingene våre påvirkes for å oppnå våre egne fordeler eller unngå ubehag. Integritet handler også om å kunne tåle press uansett hvor de kommer fra.

 

Lojalitet

Vi som jobber i en av bedriftene respekterer det demokratiske systemet. Vi er lojale mot alle ansatte og bedrifter. Vi snakker ikke stygt om hverandre og vår virksomhet, verken internt eller eksternt. Vi klandrer ikke enkeltansatte foran utenforstående. Vi har en åpen og oppriktig dialog innad i selskapene og har en oppriktig opptreden. Jeg respekterer mine kolleger, mitt selskap og andre selskaper i konsernet, jeg presenterer mine meninger på en slik måte at det ikke skader vår tillit eksternt eller internt.

 

Vennlighet

Vi prøver å møte alle ansatte, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere osv. slik vi selv ønsker å bli behandlet i alle situasjoner, i både medvind og motvind. Vi respekterer alltid hverandre og våre kolleger i bransjen, ved å opptre riktig og profesjonelt. Vi avstår fra alle former for krenkende tale og handlinger.

 

Forhold

Vi sørger alle for å forebygge og forhindre at noen blir utsatt for seksuell trakassering, diskriminering eller annen upassende oppførsel. Kjennetegnet på trakassering er at det er uønsket for offeret.

 

Sivilmot

Etikk er et individuelt ansvar for felles beste. Hvis du mener at noen i bedriften opptrer uetisk, er det viktig at du tar tak i det. Det krever mot og integritet å si fra. Hvis du ikke gjør det, er du en del av gjelden. Vi vil alle fortsette å gjøre feil, men forskjellen er om vi gjør det for å tjene oss selv og diskreditere noen andre, eller om det bare var en feil.

 

Sammen

Vi forutsetter alltid at vi gjør ting sammen, som skal gi en sterk tilhørighet. Men også en sterk følelse av at vi støtter hverandre med utgangspunkt i dette dokumentet og de ovennevnte utgangspunktene.