Generelle vilkår for næringskjøp

 

1 Generelt

1.1 Tapwell AS, org. nr. 986 210 407 («Tapwell») selger i utgangspunktet kun til kunder som handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet («Kunden»). Disse generelle salgs- og leverings betingelsene (de «Generelle vilkårene») gjelder for alle kjøp fra Tapwell til Kunden. Tapwell og Kunden omtales samlet som «Partene» og enkeltvis som «Part». Dersom kjøper ikke er næringsdrivende får de Generelle vilkårene anvendelse med de endringer som følger av ufra- vikelig lovgivning.

 

2 Avtaleinngåelse

2.1 Kunden kan bestille produkter fra Tapwell ved å
     a) legge inn en bestilling via Tapwells nettbutikk for forhandlere eller ved å sende en ordre via epost eller EDI til Tapwell; eller
     b) godta et tilbud som Tapwell har sendt til Kunden.

 

2.2 Med mindre annet fremgår av det enkelte tilbud er tilbudet gyldig i 14 dager fra datoen det er sendt til Kunden.


2.3 Det er inngått en bindende avtale etter punkt 2.1 når Tapwell har sendt Kunden en bekreftelse på at bestillingen er akseptert («Ordrebekreftelsen»).

 

2.4 Når Kunden mottar en Ordrebekreftelse skal Kunden kontrollere at Ordrebekreftelsen stemmer overens med Kundens bestilling med hensyn til antall, varetype, pris, varenummer etc. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og Ordrebekreftelsen, må Kunden snarest ta kontakt med Tapwell.


2.5 Avtalen (som definert under) er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller taste-feil i et tilbud fra Tapwell,Ordrebekreftelsen, i nettbutikken eller for øvrig i kommunikasjonen mellom Partene, og den andre Part forstod eller burde ha forstått at det forelå en slik feil.


2.6 Den person som opptrer på Kundens vegne antas å ha fullmakt fra Kunden til å inngå Avtalen.


2.7 De Generelle vilkårene sammen med Ordrebekreftelsen utgjør den samlede avtalen mellom Partene («Avtalen»). Hvis Partene har inngått særskilt avtalte leveringsvilkår for det enkelte kjøp («Leveringsvilkårene») er også disse en del av Avtalen. Ved motstrid har Ordrebekreftelsen forrang foran Leveringsvilkårene og de Generelle vilkårene. Leveringsvilkårene har forrang foran de Generelle vilkårene.


2.8 Tapwell aksepterer ikke avvikende, motstridende eller supplerende betingelser fra Kunden med mindre slike betingelser skriftlig og utvetydig er akseptert av Tapwell. At Tapwell ikke motsetter seg Kundens vilkår og betingelser skal ikke anses som samtykke til å fravike Tapwells betingelser for kjøpet.


2.9 Tapwells presentasjon og annonsering av produkter, uansett hvor og hvordan det gjøres, utgjør ikke et bindende tilbud om å inngå en Avtale. Tapwell forbeholder seg retten til å nekte salg til kunder i spesifikke tilfeller.

 

3 Leveringsbetingelser

3.1 Tapwells priser er å forstå som Ex Works («EXW», Incoterms 2020) Tapwells lager i Oslo, med mindre annet er skriftlig avtalt og fremkommer av Ordrebekreftelsen. Øvrige leveringsvilkår fremgår av Ordrebekreftelsen. Leveringsadressen er den som fremgår av Ordrebekreftelsen.


3.2 Med mindre Tapwell skriftlig har akseptert en bestemt leveringsdato overfor Kunden, skal Tapwell levere varen til Kunden så snart som mulig etter at Ordrebekreftelsen er sendt.Tapwell kan forlenge leveringstiden hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor Tapwells kontroll, for eksempel (men ikke begrenset til) forsinket levering fra produsent eller underleverandør, eller dersom det for øvrig foreligger Force Majeure (som definert i punkt 7).
3.3 Tapwell har rett til å foreta delleveranser i den grad Tapwell ikke anser det som urimelig belastende for Kunden.

 

4 Betalingsbetingelser. Forsinkelsesrenter 

4.1  Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

4.2  Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til Lov om forsinkelsesrenter. Tapwell har også rett til å kreve purre- og inkassogebyr.

 

5 Undersøkelse av varen. Reklamasjon

5.1 Kunden er forpliktet til å undersøke varen nøye umiddelbart etter mottak. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Tapwell ikke mottar skriftlig melding om den påståtte mangel uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.


5.2 Reklamerer ikke Kunden innen to år etter at han mottok varen mister Kunden under enhver omstendighet sin rett til å gjøre mangel gjeldende, med mindre annet følger av Tapwells reklamasjons- og garantipolicy, jf. punkt 5.4.


5.3 Kundens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de mangler som påberopes i den grad det er mulig. En reklamasjon eller et varsel om reklamasjon må inneholde en beskrivelse av og bilder som viser mangelen. Kunden skal så raskt som mulig fremlegge alle tilgjengelige opplysninger vedrørende den påberopte mangelen.


5.4 En nærmere beskrivelse av Partenes rettigheter og plikter knyttet til reklamasjon følger av Tapwells til enhver tid gjeldende reklamasjons- og garantipolicy (www.tapwell.no/garanti-og-reklamasjonspolicy).

 

6 Særlig om mangler

6.1 Tapwells produkter leveres i henhold til de spesifikasjoner og med de egenskaper som er angitt på produktets emballasje eller i teknisk datablad, med mindre annet er skriftlig avtalt. Hvis de leverte varer ikke svarer til spesifikasjonene, foreligger det en mangel, forutsatt at produsentens anvisninger for montering, lagring og bruk er fulgt slik de fremkommer av produsentens tekniske håndbøker. Kunden er selv ansvarlig for at den bestilte vare passer for Kundens (herunder sluttbrukers) formål.


6.2 Tapwells ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over til Kunden. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og forringelse. Dersom det foreligger en mangel har Tapwell rett til å velge mellom enten å rette mangelen eller å levere ny feilfri vare (omlevering), uten kostnad for Kunden. Ut over retting og omlevering kan ikke Kunden fremme krav mot Tapwell som følge av alminnelig mangel.

 

6.3 Dersom mangelen er vesentlig kan Kunden heve avtalen. Slik heving kan ikke skje med mindre Kunden gir Tapwell melding om heving innen rimelig tid etter at Kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen.

 

7 Ansvarsbegrensning. Force majeure

7.1 Dersom Kunden lider tap som følge av vesentlig mangel ved varen eller forsinkelse kan kunden kreve erstatning, med mindre Tapwell godgjør at mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Tapwells kontroll. Tapwell er ikke ansvarlig for indirekte tap (for eksempel, men ikke begrenset til tapt fortjeneste og goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, og tap som følge av at varen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt) som måtte oppstå på grunn av Avtalen og Tapwells levering av varen.

 

7.2 I ethvert tilfelle er Tapwells ansvar begrenset til 100 % av det Kunden har betalt (eksl. mva) for det aktuelle produktet som kravet knytter seg til.


7.3 Ingen Part er ansvarlig for manglende oppfyllelse av Avtalen på grunn av «Force Ma- jeure». Force Majeure omfatter omstendigheter utenfor en parts kontroll som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne føl- gene av, og som hindrer eller vanskeliggjør oppfyllelse av Avtalen eller gjør rettidig oppfyllelse urimelig byrdefullt. Force majeure inkluderer blant annet, men er ikke begrenset til, naturkatast- rofe, epidemi og pandemi, mobilisering, krig, revolusjon og uroligheter, brann, streik, lockout, myndighetsrestriksjoner på bruk av energi, generell mangel på materialer og transport, og mangel på eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører på grunn av Force Majeure. Dette gjelder likevel bare i den utstrekning og for så lang tid Force Majeure hindrer noen av partene i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

 

8 Garanti

Tapwell gir ingen garanti på produktene utover det som følger av Tapwells til enhver tid gjel- dende reklamasjons- og garantipolicy (www.tapwell.no/garanti-og-reklamasjonspolicy).

 

9 Avbestilling og endring av ordre. Retur av varer

Kunden har ikke returrett, rett til å avbestille eller endre en ordre med mindre Tapwell skriftlig samtykker til dette.

 

10 Personopplysninger

Tapwell håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. For mer informasjon se Tapwells personvernerklæring (www.tapwell.no/personvern).


11 Endring av vilkårene

Tapwell har rett til å endre de Generelle vilkårene, og alle kjøp omfattes av de til enhver tid op- pdaterte Generelle vilkårene. En endring av de Generelle vilkårene vil ikke påvirke et kjøp som allerede er inngått på tidspunktet endringen trer i kraft.

 

12 Konfliktløsning og verneting 

12.1  Avtalen reguleres av norsk rett. 

12.2  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke

oppnås kan hver av Partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling med Tapwells forretningssted som avtalt verneting.

Tapwells generelle vilkår for næringskjøp per februar 2023