Garanti- og reklamasjonspolicy for Tapwell
 

Generelt

Denne garanti- og reklamasjonspolicyen supplerer Tapwells generelle salgs- og leveringsbetingelser (de «Generelle vilkårene»)(www.tapwell.no/generelle-salgs-og-leveringsvilkar). Ved motstrid gjelder de Generelle vilkårene foran denne garanti- og reklamasjonspolicyen.

Tapwell leverer produkter med høy kvalitet, tilpasset nordiske forhold og krav. Produktene kvalitetssjekkes nøye i flere ledd av produksjon. Aktuelle produkter er Sintef-godkjent.

Reklamasjon og garanti
Generelt

Ved mottak av forsendelse fra Tapwell skal varene kontrolleres for transportskade, feil i antall og/eller andre avvikende forhold. Avvik i form av transportskade eller avvik i forhold til antall skal noteres ned på fraktbrev eller annen form for transportdokument og fremvises/henvendes/dokumenteres ovenfor transportør, og ved skriftlig melding til Tapwell. Kunde må dokumentere og påvise slike skader og mangler for aktuelle transportør.

Dersom Kunden mener at det er levert feil vare i forhold til følgeseddel og/eller det er skade eller mangel på varene som ikke skyldes transportskade, skal det reklameres skriftlig ovenfor Tapwell AS  jf. punkt 5 i de Generelle vilkårene.

Garanti

I en periode på to år fra leveringsdato er Tapwell ansvarlig for eventuelle mangler som skyldes produksjons- og materialfeil (ordinær garanti), forutsatt at Kunden har reklamert i tråd med de Generelle vilkårene. 

Tapwell gir fem års utvidet garanti for mangler på følgende funksjonsdeler på produkter brukt i private hjem:

- Keramisk innsats
- Termostatinnsats

Tapwells utvidede garanti gjelder fra kjøpsdato, og forutsetter at Kunden kan fremvise kvittering for kjøp av varen. Garantien innebærer at Tapwell kostnadsfritt leverer nytt produkt (keramisk innsats/termostatinnsats). Denne garantien dekker ikke andre utgifter. Alle utgifter til reperasjonen, dekkes av kunden.

 

Hva som regnes som en mangel som Tapwell er ansvarlig for følger av de Generelle vilkårene punkt 6.1 flg. Eksempler på forhold som Tapwell ikke har ansvar for er feil som skyldes normal slitasje, feil montering, feil bruk, feil oppbevaring, eller hvis vedlikeholdsrådene ikke er overholdt. Tapwell er heller ikke ansvarlig for skader/funksjonsfeil som har oppstått på grunn av urenheter i vannet, frost, feilaktig rengjøring, riper i overflaten grunnet produktslitasje, og problemer som skyldes at rør som produktet er koblet til ikke er spylt rent før montering.

Kundens rettigheter ved eventuelle mangler følger av de Generelle vilkårene punkt 6.2 jf. 7. Dersom Kunden ønsker å foreta en egen utbedring må dette skriftlig godkjennes av Tapwell i forkant av utbedringen. Tapwell er uansett ikke ansvarlig for reparasjoner utført på feilaktig måte av Kunden selv eller av andre som Kunden har engasjert. Fakturaer tilknyttet garantiservice vil bli avvist dersom de ikke inneholder korrekt referanse til Tapwells godkjenning eller ellers ikke er i samsvar med denne policyen.

Dersom Tapwell utfører arbeid som følge av at en Kunde har klaget på produktet, og det viser seg at det ikke foreligger en mangel som Tapwell er ansvarlig for, forbeholder Tapwell seg retten til å fakturere Kunden for arbeidet etter medgått tid, med en timesats på kr 800 eks mva.

 Eventuelle angitte informasjoner, tekniske spesifikasjoner, bruksanvisning, konsulentråd skriftlig eller muntlig etc. er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale forhold, og skal betraktes som veiledning til kundene ved valg av produkt og arbeidsmetode. Tapwell har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til Kunden med mindre Tapwell uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og kun dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra Tapwells side eller noen som Tapwell svarer for.